Thứ hai, 21/03/2022 - 09:18

Hội thảo tham vấn kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh

Sáng ngày 18/3/2022, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trực tuyến Hội thảo tham vấn kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 khu vực miền Bắc. Chủ trì Hội thảo là Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Tham dự Hội thảo bao gồm: lãnh đạo, đại diện 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực miền Bắc, một số bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế, các chuyên gia ngành, lĩnh vực. Tham dự tại điểm Bắc Kạn có lãnh đạo, đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, thể thao và du lịch, KH&CN và một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng Chủ trì Hội thảo

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021. Chiến lược đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi từ kinh tế xanh sang thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, với 04 mục tiêu chính: (i) Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; (ii) Xanh hóa các ngành kinh tế; (iii) Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; (iv) Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu. Để chiến lược đi vào cuộc sống, Bộ KH&ĐT đã tổ chức Hội thảo để thảo luận, góp ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động của một số cơ quan, đơn vị ở Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế. Theo dự kiến Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh gồm 19 chủ đề, bao gồm 9 chủ đề tổng thể và 10 chủ đề theo nhóm định hướng, giải pháp ngành ưu tiên.9 chủ đề tổng thể là: Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh; Truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức; Phát triển nguồn nhân lực và việc làm xanh; Huy động nguồn lực tài chính và thúc đẩy đầu tư cho tăng trưởng xanh; KHCN, đổi mới sáng tạo; Hội nhập và hợp tác quốc tế; Bình đẳng trong chuyển đổi xanh; Quản lý chất thải; Tiêu dùng và mua sắm xanh, bền vững. 10 chủ đề định hướng là: Năng lượng; Công nghiệp; Giao thông vận tải; Xây dựng; NN&PTNT; Quản lý chất lượng không khí; Quản lý tài nguyên nước, tài nguyên đất và đa dạng sinh học; Kinh tế biển xanh; Y tế; Du lịch.

Hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận và phát biểu là Đại diện của các tổ chức quốc tế: Ngân hàng thế giới (WB), Viện tăng trưởng xanh toàn cầu(GGGI), Đại sứ quán Đức, Chương trình phát triển liên hiệp quốc (UNDP); đại diện một số cơ quan, bộ, ngành địa phương, như:Bộ KH&ĐT, tỉnh Quảng Ninh, Viện kinh tế Việt Nam v.v.Các ý kiến thảo luận về các vấn đề  như: hợp tác, huy động nguồn vốn, cơ chế chính sách; những thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội để giảm cường độ phát sinh phát thải  khí nhà kính (KNK), thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và tiếp tục thực hiện mục tiêu "phát thải ròng bằng "0" theo cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26;

Các đại biểu thống nhất cao dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, kiến nghị Bộ KH&ĐT tiếp tục tổ chức các cuộc họp tham vấn để hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ vào Quý 2 năm 2022./.

Nguyễn Văn Tấp-Trưởng phòng Quản lý CN và Chuyên ngành