• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ sáu, 08/04/2022 - 16:55

Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn giám sát tại Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 07/4/2022, Tổ công tác - Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ theo Kế hoạch giám sát số 15/KH-ĐĐBQH ngày 09/3/2022 giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trưởng đoàn giám sát là bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, tham gia Đoàn giám sát còn có đại diện của Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; về phía Sở Khoa học và Công nghệ có Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng, đơn vị có liên quan. Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình thình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của Sở. 

Bà Hồ Thị Kim Ngân-Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn-Trưởng đoàn Giám sát chủ trì Hội nghị

Giai đoạn 2016-2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, như nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành đơn vị; công khai minh bạch các nguồn thu chi của Sở; tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động hàng năm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy chế nội bộ của cơ quan, như quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế quản lý tài sản công v.v; kiểm soát chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn ngân sách cấp theo định mức, tạo kinh phí sửa chữa nhỏ, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, tạo nguồn thu nhập tăng thêm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động.