• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ sáu, 15/04/2022 - 10:16

Đổi mới công nghệ và định hướng phát triển cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh: khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để phát triển kinh tế-xã hội; trong đó, công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thị trường của sản phẩm hàng hóa và nền kinh tế của đất nước cũng như của tỉnh. Mặc dù công nghệ nằm trong tay các các doanh nghiệp, nhưng quản lý công nghệ không chỉ là vấn đề của doanh nghiệp; các chính sách của nhà nước sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao trình độ công nghệ thông qua chuyển giao công nghệ hoặc tự mình phát triển để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.