• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ ba, 28/06/2022 - 17:16

Đổi mới sáng tạo: Nguồn cảm hứng phát triển Đất nước giai đoạn hiện nay

(SHTT) - Đổi mới và sáng tạo, xét cho cùng là vấn đề tất yếu của sự phát triển các xã hội. Có điều, ở giai đoạn – trình độ phát triển nào thì cần có chiến lược phát triển ưu tiên phù hợp.

Nếu như, giai đoạn 2001-2010, chúng ta tập trung cải cách thủ tục hành chính, giai đoạn 2011-2020 tập trung cải cách thể chế và bộ máy hành chính, thì giai đoạn 2021-2030, lấy đổi mới sáng tạo cùng với phát triển mạnh khoa học và công nghệ là cảm hứng, là nền tảng phát triển Đất nước đến năm 2035, năm 2045 theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

1. Từ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Nhìn lại chặng đường phát triển của Việt Nam trong thời gian vừa qua, có thể nhận thấy đổi mới và sáng tạo công nghệ đã đóng góp quan trọng, toàn diện trong sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần chuyển dịch mô hình tăng trưởng và thăng tiến cao hơn về chuỗi giá trị.

Theo Báo cáo Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, chỉ số đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng tăng từ 33,6% bình quân giai đoạn 2011-2015 lên 45,2% giai đoạn 2016-2020, tính chung 10 năm 2011-2020 đạt 39,0% (vượt mục tiêu 35%).

Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 là 5,8%/năm (cao hơn mức 4,3%/năm của giai đoạn 2011-2015); Tỉ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá tăng từ 19% năm 2010 lên khoảng 50% năm 2020. Đổi mới và sáng tạo công nghệ sẽ tiếp tục là chìa khóa để Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững và đi tắt đón đầu trong giai đoạn phát triển tiếp theo.