• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ tư, 23/11/2022 - 14:52

Sở Khoa học và Công nghệ chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ để nâng cao năng lực cạnh cấp sở (DDCI) trong giai đoạn 2020-2022

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở (DDCI) là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, là cơ sở củng cố niềm tin, thu hút sự tham gia của các đơn vị nghiên cứu, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với công tác khoa học và công nghệ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Vì vậy trong giai đoạn 2020-2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã chú trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch giai đoạn và hằng năm, thực hiện đồng bộ các biện pháp để cải thiện kết quả đánh giá các chỉ số thành phần, đặc biệt chú trọng cải thiện chỉ số còn thấp tại kết quả đánh giá giai đoạn trước để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của Sở.

Biểu đồ xếp hạng Chỉ số DDCI năm 2021 các huyện, thành phố, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nguồn số liệu: Báo cáo kết quả khảo sát, sếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, các sở, ban, ngành năm 2021 của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Về tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Sở công bố công khai kịp thời các văn bản, quy định, thủ tục hành chính, thông tin khoa học và công nghệ trên Trang thông tin điện tử của Sở, Trang cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh... nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, vận dụng và kiểm tra giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Sở. Chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài; tin tức sự kiện đa dạng, phong phú; tăng số lượng bài viết có tính chuyên sâu... Chất lượng thông tin khoa học và công nghệ trên sóng truyền hình địa phương và sản xuất Nông lịch Bắc Kạn hằng năm được nâng lên. Tổng hợp, tạo lập, chuyển đổi thông tin điện tử và số hóa thông tin đầy đủ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để cập nhật trên cơ sở dữ liệu. Tăng cường trao đổi, đối thoại để cung cấp thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân bằng nhiều nhiều hình thức; tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân được quyền tham gia ý kiến, phản ánh đối với các quy định hành chính, góp phần hạn chế, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Về văn hoá giao tiếp, ứng xử khi giải quyết TTHC, 100% công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt văn hoá công sở, tuân thủ các quy chế, quy định như quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, quy chế dân chủ cơ sở.... Công chức được phân công tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tận tình, chu đáo; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho công dân theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân. Hằng quý, năm tổ chức đánh giá chất lượng giải quyết TTHC đạt kết quả Tốt.

Về Chi phí thời gian khi thực hiện các TTHC, trong giai đoạn, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trong đó trên 50% hồ sơ giải quyết trước hạn; tỷ lệ hồ sơ tổ chức, cá nhân lựa chọn ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt trên 60%. 100% danh mục thủ tục hành chính do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành được công bố, công khai và hoàn thiện kịp thời quy trình nội bộ. Hằng năm, rà soát, đánh giá TTHC, kiến nghị đơn giản hóa về thời gian thực hiện ít nhất được 04 TTHC/năm, riêng trong năm 2022 có cải tiến kiến nghị được giảm vê số lượng hồ sơ và thành phần hồ sơ... góp phần giảm chi phí hành chính, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân.

Về tính năng động, Sở nâng cao vai trò, trách nhiệm, tiên phong của người đứng đầu Sở và các phòng, đơn vị. Công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm cao trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; có thái độ thân thiện phục vụ người dân, doanh nghiệp; sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu thực hiện các nội dung chuyên môn. Tạo điều kiện cho công chức, viên chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi số đang diễn ra trên mọi mặt. Hằng năm Sở tổ chức Cuộc thi tìm kiếm sáng kiến trong công tác chuyên môn và cải cách hành chính thu hút được nhiều công chức, viên chức tham gia, trong đó nhiều sáng kiến, giải pháp đã được áp dụng, triển khai trong thực tế giúp cải tiến, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Về chi phí không chính thức, Sở chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp giải quyết các công việc, yêu cầu, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát và đánh giá đội ngũ công chức, viên chức, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh ngay công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; kiên quyết không bố trí công chức, viên chức thiếu phẩm chất, năng lực vào những khâu, công việc dễ nảy sinh tiêu cực tại cơ quan, đơn vị. Công khai, minh bạch các mức thu và các loại phí trên Trang thông tin điện tử của Sở, niêm yết tại cơ quan để nhân dân, doanh nghiệp biết thực hiện. Có chế độ khen thưởng, kỷ luật và đề bạt công bằng, làm động lực cho công chức, viên chức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ. Vì vậy, trong giai đoạn không có trường hợp vi phạm trong phát sinh chi phí không chính thức đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác, hộ kinh doanh trong hoạt động, Sở đẩy mạnh thăm nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh để xác định lĩnh vực, nhu cầu khoa học và công nghệ cần đầu tư. Tăng cường hướng dẫn các cơ sở, đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, ghi nhãn hàng hóa, đăng ký quyền sử dụng mã số mã vạch, truy suất nguồn gốc sản phẩm. Vì vậy, đến nay tỉnh Bắc Kạn có 03 sản phẩm nông nghiệp đặc sản được bảo hộ chỉ dẫn địa lý (Quýt Bắc Kạn, Hồng không hạt Bắc Kạn, Miến dong Bắc Kạn); 03 sản phẩm được bảo hộ về nhãn hiệu tập thể (Gạo Bao thai Chợ Đồn, Gạo Nếp Khẩu Nua Lếch Ngân Sơn, Chè Shan tuyết Bằng Phúc huyện Chợ Đồn). Đang triển khai bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Bí thơm Bắc Kạn và sản phẩm Vịt bầu cổ xanh Bắc Kạn. Bên cạnh đó, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn cơ sở áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tham gia triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thị trường công nghệ, chú trọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, thử nghiệm mẫu vật liệu xây dựng cho các tổ chức, cán nhân đáp ứng yêu cầu. Để hỗ trợ tốt, Sở tăng cường chuyển giao khoa học và công nghệ, tổ chức trên 30 lớp tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống và hỗ trợ thực hiện các dự án liên kết sản xuất.

Về thiết chế pháp lý, Sở thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung. Trong giai đoạn tham mưu ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời triển khai, cụ thể hóa các quy định tại địa phương khi có văn bản mới, điều chỉnh, thay thế của cấp trên. Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Với những kết quả trên, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở (DDCI) của Sở Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn được cải thiện đáng kể. Năm 2020 được đánh giá đạt 89,59 điểm, xếp hạng thứ 11 trên 37 đơn vị trên toàn tỉnh được khảo sát (tăng 06 bậc so với năm 2019). Năm 2021 được đánh giá đạt 89,29 điểm, xếp vị hạng thứ 3 trên 31 đơn vị trên toàn tỉnh được rà soát (tăng 08 bậc so với năm 2020).

Mặc dù đạt được một số kết quả đáng khích lệ, song thông qua kết quả khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn, Sở vẫn còn một số tiêu chí được đánh giá chưa cao, chưa đồng đều, cụ thể là về tiêu chí tính mình bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và chi phí không chính thức. Để duy trì kết quả đã đạt được và tiếp tục cải thiện năng lực cạnh tranh, trong thời gian tới, Sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt đối với từng nội dung liên quan đến các chỉ tiêu; có kế hoạch khắc phục những chỉ số thành phần được đánh giá chưa cao; nâng cao hơn nữa sự chủ động, sáng tạo, năng động hơn nữa trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ;  công chức, viên chức thân thiện, cầu thị lắng nghe những ý kiến kiến nghị, góp ý của nhân dân để cải tiến, sửa đổi, phục vụ tốt nhất người dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ... Từ đó, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của Sở hằng năm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ths. Đinh Thị Tuyến - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 76
  • Tháng này: 14.829
  • Tổng lượt truy cập: 215.879