• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tin tức sự kiện
Thứ ba, 08/03/2022 - 07:56

Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn đã triển khai tới các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để đăng ký hỗ trợ. Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 80) Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong nội dung quy định của Nghị định 80, khoa học và công nghệ định hướng hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Nguồn: https://backan.gov.vn